Vitajte na našej stránke

Základná škola s materskou školou je školou nachádzajúcou sa uprostred krásneho prostredia obklopeného horami a lesmi. Budova ZŠsMŠ má vlastný školský dvor, ktorý deťom poskytuje dostatočné množstvo priestoru  na oddych a hru. ZŠsMŠ má tiež vlastnú kuchyňu, ktorá poskytuje stravovanie deťom MŠ a seniorom obce.

ZŠsMŠ je od roku 2005 právnym subjektom zastrešujúcim ZŠ a MŠ. Do roku 2005 fungovala v obci len MŠ. Od roku 2015 je činnosť ZŠ pozastavená a funguje len jedna trieda MŠ. V MŠ je na šk. rok 2018/2019 prijatých 23detí.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti. Pre všetky deti navštevujúce MŠ sa pedagogickí zamestnanci snažia vytvoriť také podmienky, ktoré im budú poskytovať radosť z pobytu v MŠ, priestor na vytváranie nových priateľstiev, prostredie, na ktoré budú aj v dospelosti spomínať s radosťou a úsmevom na tvári.

Motto:

Deti nemajú ani minulosť, ani prítomnosť. A čo nám dospelým sa stáva zriedka, užívajú si prítomnosť.

Jean dela Bruyére