Víta Vás

Materská škola

DUBÁČIK

Materská škola je síce súčasťou ZŠsMŠ ale od roku 2015 je v našej obci plne fungujúca len MŠ. S veľkou radosťou môžeme povedať, že od septembra 2019 sa MŠ rozširuje a z doteraz 24 detí, bude MŠ navštevovať 32 detí. Novoprerobené priestory obecného úradu ponúkajú kapacitu až na 36 detí. O detičky sa starajú 3 pani učiteľky.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti. Pre všetky deti navštevujúce MŠ sa pedagogickí zamestnanci snažia vytvoriť také podmienky, ktoré im budú poskytovať radosť z pobytu v MŠ, priestor na vytváranie nových priateľstiev, prostredie, na ktoré budú aj v dospelosti spomínať s radosťou a úsmevom na tvári.

Počas roka prebiehajú v MŠ viaceré akcie. Okrem štandarných, každoročných akcií ako je Deň Matiek, karneval alebo MDD sme nadviazali novú spoluprácu s Chránenou krajinnou oblasťou Horná Orava Každoročne organizujeme plavecký výcvik a niekoľkokrát do roka nas navštívi aj divadielko so svojim predstavením. Našou snahou je robiť také akcie a aktivity, ktoré budú združovať nielen pedagógov s deťmi, ale aj s ich rodičmi. Snažíme sa o to, aby sa v našej škôločke cítilo každé dieťa ako doma a aby z každého rohu bolo cítiť rodinnú atmosféru.

Motto:

Deti milujú toho, kto ich miluje. A kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.

                                                                                                                                                                              Johann Wolfgang von Goethe